Nové pravidlá pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcoka dietetických potravín od 1.1.2022 - vyššia bezpečnosť pacienta, lepšie využitie eZdravia a prehľadná zodpovednosť indikujúceho lekára

Nové pravidlá pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok

a dietetických potravín od 1.1.2022 - vyššia bezpečnosť pacienta, lepšie využitie eZdravia a prehľadná zodpovednosť indikujúceho lekára

Od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon olieku“). Podnetom na zmenu legislatívy bola okrem iného snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi, využívanie opakovaných receptov, kedy si pacient priamo zájde po svoj liek do lekárne bez potreby kontaktovania ambulancie odborného lekára alebo všeobecného lekára.

Otázky a odpovede pre klinickú prax

1. Kto je „predpisujúci“ lekár?

Je ním lekár indikujúci/predpisujúci konkrétny liek (špecialista, všeobecný lekár, zubný lekár a pod.)

 • Vzákone je jednoznačne určený lekár, ktorý liečbu pacientovi naordinoval, ateda je indikujúcim a zároveň predpisujúcim lekárom bez ohľadu na špecializáciu. Je zodpovedný za bezpečnosť pacienta, za správnu indikáciu lieku aza vystavenie receptu so správnym obsahom.

 • Novelou zákona sa zníži duplicitná preskripcia, zvýši sa efektivita nákladovosti liečby a znížia sa nadbytočné kontakty vambulanciách vďaka využitiu REPETATUR (opakujúceho sa) elektronického receptu u chronických pacientov predpisujúcimi/indikujúcimi lekármi.

• Predpisujúcim lekárom je každý lekár vrátane zubného lekára, ktorý má Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód lekára.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 46, ktorý znie:

„(46) Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.“.“.

Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Ak v prepúšťacej správe uvedie poverenie na predpis liekov pre iného lekára, poverenie platí najviac dva mesiace po prepustení pacienta.

• Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane „lieky na tri dni“, ktoré boli do 1.1.2021 pacientovi nehygienicky odovzdané rozbalené v sáčkoch a pri ktorých hrozilo vysoké riziko poškodenia zdravia pacienta ich zámenou alebo nesprávnym dávkovaním.

• Pacient si po prepustení znemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí „do troch dní“ kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára. Ide o prínos hlavne pre pacientov, ktorí majú obmedzenú mobilitu alebo ich ošetrujúci lekár je vzdialený. Bezpečne sa zároveň preklenie aj čas počas víkendov, sviatkov alebo v prípade neprítomnosti ambulantného lekára (PN, dovolenka a pod.)

V § 119 odsek 3 sa vypúšťa prvá veta a doterajšia druhá veta znie:

„Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku.“.“.

Podľa zákona je povinnou súčasťou vyšetrenia indikujúceho/predpisujúceho odborného lekára aj predpis indikovanej liečby. U chronickej liečby je odborným lekárom vhodné


2. Pacient je prepustený z nemocnice domov. Kto a ako mu po odchode zabezpečí predpis
liekov, plienok, pomôcok?
Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Ak v prepúšťacej správe uvedie poverenie na predpis liekov pre iného lekára, poverenie platí najviac dva mesiace po prepustení pacienta.

• Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane „lieky na tri dni“, ktoré boli do 1.1.2021 pacientovi nehygienicky odovzdané rozbalené v sáčkoch a pri ktorých hrozilo vysoké riziko poškodenia zdravia pacienta ich zámenou alebo nesprávnym dávkovaním.

• Pacient si po prepustení znemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí „do troch dní“ kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára. Ide o prínos hlavne pre pacientov, ktorí majú obmedzenú mobilitu alebo ich ošetrujúci lekár je vzdialený. Bezpečne sa zároveň preklenie aj čas počas víkendov, sviatkov alebo v prípade neprítomnosti ambulantného lekára (PN, dovolenka a pod.)

V § 119 odsek 3 sa vypúšťa prvá veta a doterajšia druhá veta znie:

„Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku.“.“.


3. Pacient bol vyšetrený odborným lekárom (špecialistom), indikované lieky mu však

nepredpísal. V rovnaký deň tak musel znovu zbytočne navštíviť ambulanciu všeobecného

lekára iba kvôli predpisu receptu. Čo sa zmenilo od 1.1.2022?
využitie REPETATUR (opakujúceho sa) receptu optimálne až do termínu ďalšej plánovanej kontroly.
 • Pacient si hneď po vyšetrení indikujúcim odborným lekárom môže vyzdvihnúť v lekárni ním predpísané lieky.

 • Pacient nebude „blúdiť“ medzi ambulanciami odborných lekárov a všeobecných lekárov.

 • Zvýši sa komfort pacienta a zníži sa počet zbytočných návštev akontaktov ambulancií

  predovšetkým využitím REPETATUR (opakujúceho sa) receptu.

 • Zvýši sa medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj indikujúceho/predpisujúceho lekára.

 • Pozitívom pre pacienta je postupné vkladanie lekárskych správ odborných lekárov

  a prepúšťacích správ z nemocníc do eZdravia, čím sa zlepší manažment pacienta v systéme.

  § 119 odsek 10 znie:

  „(10) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odborný lekár“), ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, ktorý je predpisujúcim lekárom, je povinný predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom podľa odsekov 20 až 22.“.

  Zodpovedný za výber lieku pre pacienta, jeho formu, dávkovanie a správnu diagnózu prislúchajúcu predpisu lieku na recepte je zodpovedný indikujúci/predpisujúci odborný lekár, a to aj v prípade, že po vzájomnej dohode odporučil predpis lieku u všeobecného lekára pacienta. Pokiaľ liečbu indikuje všeobecný lekár, je za ňu v plnom rozsahu zodpovedný.

• Všetci indikujúci/predpisujúci lekári sú na základe platnej legislatívy povinní predpisovať lieky pacientom elektronicky. Zároveň sú povinní ukladať lekárske správy (špecialisti a všeobecní lekári) a prepúšťacie správy (lekári v nemocniciach) do eZdravia. Predpísané lieky sa ukladajú každému pacientovi do elektronickej zdravotnej knižky (eKnižky). Predpísané a pacientomužívané lieky vidia ošetrujúci lekári pacienta bez ohľadu na špecializáciu (rýchla lekárska pomoc, centrálny príjem nemocnice, špecialisti, všeobecní lekári). Každý lekár tak vie, aké lieky pacient užíva a kedy aj kým mu boli predpísané a v akom množstve.

4. Kto je zodpovedný za bezpečný výber lieku pre pacienta a správnu formu predpisu
receptu?
 • Pacient vie, ktorý lekár je za konkrétny indikovaný/predpísaný liek zodpovedný a s ktorým konkrétnym lekárom má konzultovať jeho možnú výmenu alebo zmenu dávkovania či nežiaduce účinky.

 • Indikujúci/predpisujúci lekár má istotu, že ordinovanú liečbu pacient užíva podľa ním stanovenej indikácie a má pod odbornou kontrolou všetky jej zmeny.

 • Lekárnik vie podľa potreby kontaktovať konkrétneho indikujúceho/predpisujúceho lekára, ktorý je zodpovedný za liečbu pacienta, v prípade, že je potrebné zmeniť dávkovanie, veľkosť balenia alebo predpísaný liek nie je dostupný. Je tak zaručená bezpečnosť pacienta, lekára aj lekárnika.

 • Zdravotné poisťovne sú oprávnené kontrolovať správny postup pri predpise lieku a pri porušení zákona majú právo vzniknuté škody indikujúcemu/predpisujúcemu lekárovi zosobniť. Ak je indikujúcim/predpisujúcim lekárom vlastnej preskripcie všeobecný lekár, týka sa ho zodpovednosť za indikovanú liečbu v plnom rozsahu.

  V § 119 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

  „Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy vyjadrenej písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku pri predpisovaní humánneho lieku všeobecným lekárom na základe odporúčania odborným lekárom je zodpovedný odborný lekár.“.

  V § 119 ods. 12 písm. a) znie:

  „a) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5 alebo v § 73a ods. 2 postupovať účelne a hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii alebo v súlade s postupom podľa § 46 ods. 3 a 4, predpisovať zdravotnícku pomôcku len na účel určenia uvedený v ES vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky alebo EÚ vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu na účel určenia uvedený v návode na používanie schválenom pri uvádzaní dietetickej potraviny na trh,“.“.

  Odborný lekár má dve možnosti predpisu liekov pre pacienta:

  a/ Po vyšetrení pacientovi vystaví elektronický REPETETUR (opakujúci sa) recept na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod. Pacient už nemusí

5. Pacient je sledovaný odborným lekárom a užíva ním ordinovanú liečbu. Na kontroly
dochádza raz za 6 mesiacov. Kto mu bude predpisovať lieky na chronické ochorenie?

 1. Odborný lekár má dve možnosti predpisu liekov pre pacienta:

  a/ Po vyšetrení pacientovi vystaví elektronický REPETETUR (opakujúci sa) recept na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod. Pacient už nemusínavštíviť žiadnu ďalšiu ambulanciu, vlekárni dostane liek bez zdržania priamo po predložení kartičky poistenca.

b/ Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nie jednostranne) poveriť predpisom lieku iného lekára – odborného lekára v rovnakom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára. Nemôže to však urobiť trvalo. Poverenie môže udeliť najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace. Poverený lekár pri predpisovaní receptu vždy uvedie identifikátory poverujúceho lekára za účelom kontroly. Za správny výber lieku, jeho dávkovanie, liekovú formu, správne určenú diagnózu na recepte je aj v prípade poverenia zodpovedný indikujúci/predpisujúci odborný lekár.

U onkologických pacientov alebo pacientov trpiacich silnými bolesťami odporúčanie na predpis „opiátov“ alebo psychotropných látok môže mať po vzájomnej dohode lekárov (nie jednostranne) účinnosť 12 mesiacov bez prerušenia.

 • Indikujúci lekár bezpečne a efektívne sleduje a kontroluje zdravotný stav pacienta vrátane jeho správnej a účelnej liečby.

 • V prípade prijatia poverenia preskripcie je nevyhnutné zaznamenať prijatie poverenia do zdravotnej dokumentácie pacienta – odkedy a dokedy poverenie platí vrátane indikujúceho poverujúceho lekára.

  V § 119 odsek 11 znie:

  „(11) Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len „poverujúci lekár“) iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore (ďalej len „poverený lekár“), a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace; to neplatí pre predpisovanie humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny podľa § 119 ods. 4, kedy poverenie po vzájomnej dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia. Za preskripciu vykonanú podľa § 119 ods. 4 a 11 je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. Poverený lekár v preskripčnom zázname uvedie na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o humánny liek alebo dietetickú potravinu, alebo na rubovú stranu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku, ktorá obsahuje meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo dátumu lekárskej správy alebo prepúšťacej správy. Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe, poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.“.

6. Zákon je účinný od 1.1.2022. Pacient bol vyšetrený odborným lekárom 1.12.2021, najbližšiu kontrolu má stanovenú na 1.12.2022 a má odporúčanie na predpis lieku všeobecným lekárom s dátumom 1.12.2021. Kto a ako mu bude predpisovať do kontroly lieky?

Platnosť odporúčaní na predpis lieku, ktoré odborný lekár (špecialista) vystavil do 31.12.2021 vrátane, sa nahliada tak, že môže byť vykonaná iným lekárom (napr. všeobecným lekárom) najviac do 28.2.2022. Poverenie teda platí dva mesiace, ako je uvedené v bode 5.


Do najbližšej kontroly odborným lekárom je možné postupovať dvomi spôsobmi:

a/ Indikujúci/predpisujúci odborný lekár do 28.2.2022 nastaví pacientovi REPETATUR (opakujúci sa) recept a až do dátumu kontroly si pacient bude priamo v lekárni vyberať odborným lekárom indikované lieky.

b/ Všeobecný lekár, ak odporúčanie prijal, do 28.2.2022 môže nastaviť pacientovi REPETATUR (opakujúci sa recept) a uvedie na ňom identifikátory odporúčajúceho odborného lekára.

U vyšetrení realizovaných po 1.1.2022 odborní lekári môžu odporúčať po vzájomnej dohode so všeobecným lekárom pacienta (nie jednostranne) predpis liekov iba najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

V čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou COVID-19 v zmysle platnej legislatívy („Lex corona“ – zákon č. 362/2011 Z. z. § 119 odseky 26-27), môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní v súčasnosti predpísať aj všeobecný lekár bez poverenia odborného lekára vrátane preskripčne obmedzených liekov. Platí to aj pre predpis zdravotníckych pomôcok v prípade trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa a pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii. Po ukončení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sa uvedená klauzula neuplatňuje.

7. Ako dlho je platný REPETATUR (opakujúci sa) recept a kto ho môže predpísať? Je možné
ho pri zmene lieku zrušiť alebo pri zmene dávkovania upraviť?

Elektronický REPETATUR recept umožňuje pacientovi vyzdvihnúť si lieky priamo v ktorejkoľvek lekárni v pravidelných intervaloch, ktoré určí indikujúci/predpisujúci lekár počas najviac 1 roka priamo vlekárni – nemusí telefonovať lekárovi ani navštíviť ambulanciu. REPETATUR recept môžu vystaviť lekári všetkých špecializácií. Frekvenciu výberu a počtu balení lieku si pacient vopred dohodne s lekárom. Elektronický REPETATUR recept môže lekár kedykoľvek zrušiť a vystaviť iný REPETATUR recept.

V § 119 odsek 21 znie:

„(21) Ak pacient predpísaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu dlhodobo užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu elektronicky, vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ podpísaného elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. Doba platnosti preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok. Ak predpisujúci lekár predpíše humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“, je povinný v takom preskripčnom zázname vyznačiť dobu platnosti tohto preskripčného záznamu a uviesť povolený počet opakovaného výdaja a počet balení humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré je možné vydať na jeden výdaj; zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Na predpisovanie humánneho lieku vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 5 a 6.“.

 • Elektronický REPETATUR recept umožňuje indikujúcemu/predpisujúcemu lekárovi kontrolovať spoluprácu (compliance) pacienta. Indikujúci/predpisujúci lekár môže REPETATUR recept nastaviť po dohode s pacientom na ľubovoľné obdobie, najviac však v dĺžke 1 rok.

 • Elektronický REPETATUR recept môžu vystaviť pacientovi lekári všetkých špecializácií

  8. Kto kontroluje správny predpis lieku pacientovi?

  Okrem kontroly správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, bezpečný a správny predpis lieku je oprávnená kontrolovať aj zdravotná poisťovňa pacienta. Vprípade porušenia zákona má zdravotná poisťovňa pacienta právo na zosobnenie nákladov za preplatenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky voči lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému bolo dokázané porušenie zákona.

V § 121 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak zdravotná poisťovňa uhradila liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa odseku 6 prvej vety a lekársky predpis, preskripčný záznam alebo lekársky poukaz bol vystavený na základe odporúčania odborného lekára vystaveného v rozpore s § 119 ods. 10 alebo 11, zdravotná poisťovňa má právo na náhradu plnenia voči:

a) odbornému lekárovi, ktorý ako fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu84) odporúčanie vystavil,

b) voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v mene ktorého odborný lekár odporúčanie vystavil.“.

Lekárnik po dohode s pacientom môže vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané na poukaze. Pri takomto výdaji nesmie byť prekročený množstevný limit ani limit v kategorizačnom zozname. Pacientovi je tak umožnené vybrať si vhodnú inkontinenčnú pomôcku alebo dietetickú potravinu bez toho, aby musel kontaktovať indikujúceho predpisujúceho lekára.

§ 121 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

(15) Na účely tohto zákona sa bezlepkovou potravinou rozumie dietetická potravina, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín v podskupine V06CE Bezlepkové potraviny a suroviny; zdravotníckou pomôckou pre inkontinenciu sa rozumie zdravotnícka pomôcka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v príslušnej podskupine B1-B5 Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu.

(16) Ak je pacientovi predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo bezlepková potravina, osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je oprávnená na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo na základe lekárskeho poukazu vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze. Výdajom náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny nemôže byť

9. Čo ak vlekárni nie je dostupná zdravotnícka pomôcka na inkontinenciu alebo bezlepková potravina?

Lekárnik po dohode s pacientom môže vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané na poukaze. Pri takomto výdaji nesmie byť prekročený množstevný limit ani limit v kategorizačnom zozname. Pacientovi je tak umožnené vybrať si vhodnú inkontinenčnú pomôcku alebo dietetickú potravinu bez toho, aby musel kontaktovať indikujúceho predpisujúceho lekára.

§ 121 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

(15) Na účely tohto zákona sa bezlepkovou potravinou rozumie dietetická potravina, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín v podskupine V06CE Bezlepkové potraviny a suroviny; zdravotníckou pomôckou pre inkontinenciu sa rozumie zdravotnícka pomôcka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v príslušnej podskupine B1-B5 Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu.

(16) Ak je pacientovi predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo bezlepková potravina, osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je oprávnená na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo na základe lekárskeho poukazu vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze. Výdajom náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny nemôže byť prekročený množstvový ani finančný limit uvedený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných dietetických potravín.

(17) Náhradnou zdravotníckou pomôckou pre inkontinenciu je zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej podskupine a triede ako predpísaná zdravotnícka pomôcka, ktorú je možné vydať pre príslušný stupeň inkontinencie, ktorý je definovaný diagnózou uvedenou na preskripčnom zázname alebo na lekárskom poukaze. Náhradnou bezlepkovou potravinou je bezlepková potravina, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín v rovnakej podskupine a v rovnakom množstvovom limite ako bezlepková potravina predpísaná v preskripčnom zázname alebo na lekárskom predpise.

(18) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je povinná informovať pacienta o možnosti výberu náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny.“.

10. Čo ak v lekárni nie je dostupný predpísaný liek?

Lekárnik pacientovi zabezpečí predpísaný liek a jeho množstvo v lekárni aj vtedy, ak v danom okamihu nie je k dispozícii. Pacientovi vydá počet balení, ktoré má k dispozícii a na počet balení, ktoré nevie vydať, mu vyhotoví odpis, aby si lieky mohol vyzdvihnúť v inej lekárni. Z REPETATUR receptu nie je možné vystaviť odpis. Lekárnik môže tiež v eKnižke pacienta vyhotoviť rezerváciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Na liek predpísaný na REPETATUR recept je možné urobiť rezerváciu.

§ 121 sa dopĺňa odsekmi 13 až 18, ktoré znejú:

„(13) Ak je na preskripčnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke predpísaných viac balení humánneho lieku, predpísaných viac balení dietetických potravín alebo predpísaných viac balení zdravotníckych pomôcok a držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ich nemá v požadovanom množstve balení, môže držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti po dohode s pacientom vydať pacientovi počet balení, ktoré má k dispozícii a vyhotoviť na počet balení humánneho lieku, dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré nemôže ihneď vydať, odpis z preskripčného záznamu (ďalej len „odpis“), ktorý musí obsahovať náležitosti uvedené v § 120 ods. 1 okrem písmen h), r) a s). Platnosť odpisu sa počíta odo dňa vystavenia pôvodného preskripčného záznamu. Z preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ nie je možné vystaviťodpis.

(14) Ak je na preskripčnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke predpísaný humánny liek, predpísaná dietetická potravina alebo predpísaná zdravotnícka pomôcka, ktorú držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti k dispozícii nemá alebo ju nemá v predpísanom počte balení, môže držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti po dohode s pacientom objednať